Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Artykuły

       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


Artykuły:
Ustawa o OZE w przygotowaniu Biogazownia w każdej gminie - Energa BIOGAZ
Podsumowanie projektu Princess realizowanego przez PFRR Poradnik na temat odnawialnych źródeł energii
Konkurs dla samorządów Broszura „Kształtowanie gospodarki odpadami w gminie”
Zmień sprzedawcę energii na tańszego Projekt „Zielona energia na Podlasiu”
Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego” Projekt „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska”
Ziarno zbóż jako paliwo „Jeśli nie węgiel to…co? - kilka słów na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Podlaskiego”


    Ustawa o OZE w przygotowaniu         


29 maja 2012r. odby?a si? prezentacja za?o?e? ustawy o OZE przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. W?ród za?o?e?, warto podkre?li? rozwi?zania dotycz?ce definiowania mikroinstalacji oraz ma?ej instalacji i id?ce za tym nast?pstwa prawne, a tak?e okre?lenie wysoko?ci jednostkowej op?aty zast?pczej i wska?ników korekcyjnych. Materia?y z konferencji znajduj? si? na stronach Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/16184.

Ustawa o OZE to jedna z trzech ustaw, nad którymi s? prowadzone prace. Pozosta?e dwie dotycz? prawa energetycznego i prawa gazowego.Ostatnia aktualizacja: 2012-06-04.............................................................................................


    Biogazownia w każdej gminie - Energa BIOGAZ         


Grupa ENERGA rozpoczyna realizację programu Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ. W północnej i środkowej Polsce powstanie nawet kilkaset biogazowi. Lokalne źródła wytwarzania wykorzystywać będą odpady rolne oraz uprawy energetyczne: kukurydzę i buraki.

Program budowy biogazowni jest elementem ogłoszonej niedawno strategii rozwoju Grupy ENERGA. Zakłada ona m.in. inwestycje w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Jest to również forma realizacji zaleceń zawartych w rządowym programie "Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne". Rozproszona energetyka rolna sprzyjać będzie spełnieniu ekologicznych wymagań Unii Europejskiej.

Opracowany przez Radę Naukowo-Techniczną Grupy ENERGA pod przewodnictwem prof. Jana Popczyka projekt Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ zakłada, że w oparciu o sieć Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych na terenie działania spółki ENERGA-Operator prawie w każdej rolniczej gminie powstanie biogazownia. Będą one wykorzystywać biomasę odpadową w produkcji rolnej oraz jednoroczne uprawy energetyczne, głównie kukurydzę zieloną i buraki pastewne, zgazowywane biologicznie.

- Program pozwoli Grupie ENERGA odpowiedzieć na dwa podstawowe sygnały - deficyt mocy wytwórczych i świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, a gminom zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne - mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA. - Miejscowościom, w których powstaną biogazownie, projekt umożliwi rozwój infrastruktury, powstanie nowych miejsc pracy oraz rynku zbytu dla lokalnej produkcji rolnej.

Rozwój rozproszonych źródeł energii odbywać się będzie we współpracy z gminami. Lokalni inwestorzy będą mogli uczestniczyć w finansowaniu budowy biogazowni. Grupa ENERGA planuje pełnić rolę centrum kompetencji udostępniającego wiedzę technologiczną oraz podmiotu organizującego strukturę finansowania. Program, który ma służyć przede wszystkim społecznościom lokalnym, zakłada indywidualizację projektów inwestycyjnych, dopasowanie ich do lokalnych uwarunkowań w gminach oraz do oczekiwań inwestorów.

ENERGA rozpocznie wkrótce szeroką akcję informacyjną skierowaną głównie do samorządów gminnych (seminaria, szkolenia, uruchomienie specjalnej platformy internetowej).

Rezultatem realizacji programu będzie stworzenie dwóch filarów bezpieczeństwa energetycznego każdej gminy rolniczej: jednego w postaci lokalnego źródła wytwórczego oraz drugiego w postaci zasilania z sieci dystrybucyjnej ENERGI. Ze względu na związek z bezpieczeństwem energetycznym w realizację programu włączy się ENERGA-Operator, który przyłączy biogazownie do sieci.

- Poprzez przystąpienie do projektu ENERGA-Operator poprawi warunki pracy sieci dystrybucyjnej, co pozytywnie wpłynie na jakość energii dostarczanej klientom. Rozproszone źródła wytwórcze nie tylko zwiększą podaż energii na obszarze działania ENERGI-Operatora, ale pozwolą zmniejszyć straty sieciowe, poprawić pewność zasilania, i co nie mniej ważne - przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń - ocenia prof. Jan Popczyk.


Inna zaletą rozproszonych, odnawialno-gazowych źródeł energii jest ich stosunkowo krótki termin realizacji. Pierwsze biogazownie powstaną już w 2010 roku. - To czas, kiedy Polsce będzie bardzo dokuczał deficyt mocy - zużycie energii będzie rosło, a nie powstaną jeszcze, poza Bełchatowem i Łagiszą, nowe elektrownie węglowe. Energetyka rozproszona wydaje się więc być doskonałym sposobem na złagodzenie kryzysu energetycznego. ENERGA ma nie tylko wiedzę i kapitał, ale przede wszystkim infrastrukturę niezbędną do zrealizowania tego typu programu - dodaje prof. Popczyk.

Budowa biogazowi byłaby finansowana ze środków własnych Grupy ENERGA, strukturalnych funduszy unijnych (programów operacyjnych i regionalnych), polskich środków pomocowych, m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z kredytów bankowych oraz przez inwestorów finansowych i niezależnych inwestorów branżowych.

Źródło: http://www.energa.pl/centrum_informacji/informacje/z_zycia_firmy.xml?id=3226


Ostatnia aktualizacja: 2008-11-20.............................................................................................


    Podsumowanie projektu Princess realizowanego przez PFRR         Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dostrzegając potrzebę promocji świadomości ekologicznej i rozwoju biznesu przyjaznego środowisku została członkiem konsorcjum projektu PRINCESS. Jego głównym celem było kojarzenie przedsiębiorstw działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego z osiemnastu krajów Unii Europejskiej.

Doświadczenie liderów projektu pokazało, że bezpośrednie spotkania przedsiębiorstw są skuteczną metodą nawiązania współpracy biznesowej. Projekt zakładał organizację czterech imprez matchmaking’owych w następujących obszarach: Dostarczanie, zarządzane i uzdatnianie zasobów wodnych, zarządzanie odpadami i recykling, źródła odnawialnej energii oraz przekształcanie biomasy w bioenergię.

Łącznie we wszystkich imprezach wzięło udział 825 firm z całej Europy, które odbyły łącznie niemal 10 tys. spotkań. Wynik jest imponujący ze względu na to, że w nowych krajach Unii Europejskiej, jak Polska, przedsiębiorstwa we wskazanych sektorach dopiero rozpoczynają swoją działalność, a aspekt ochrony środowiska jest nowym doświadczeniem. Wynik świadczy również o tym, że istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu działalność, a świadomość ekologiczna Europejczyków jest coraz silniejsza. Zadowolenie przedsiębiorstw zbadane po ich uczestnictwie w zorganizowanych giełdach kooperacyjnych świadczy o skuteczności partnerów
projektu, którzy dołożyli wszelkich starań, by spotkania były owocne, a rezultaty maksymalizowały korzyści zarówno firm jak i otoczenia, w którym działają. Organizację przedsięwzięcia ułatwiło stworzone przez Komisję Europejską narzędzie służące kojarzeniu przedsiębiorstw na tego typu imprezach. Przykład jego zastosowania można znaleźć na stronie www.trademeeting.com

Wielu z uczestników wyraziło chęć kontynuacji tego typu działań i zadeklarowało swoje uczestnictwo w podobnych imprezach. Projekt oprócz zrealizowania założonych celów przyniósł
wiele dodatkowych korzyści. Została utworzona olbrzymia baza danych firm, których działalność związana jest z ochroną środowiska naturalnego.

Oprócz nawiązania współpracy biznesowej pojawiła się możliwość transferu technologii z krajów bardziej rozwiniętych do tych, które są w głębokiej potrzebie nowych rozwiązań technologicznych. Sama informacja o organizowanych przez PRINCESS imprezach została rozpowszechniona pośród około 12 tys. firm, które z pewnością skorzystają z wiedzy i technologii prezentowanej przez uczestników czterech edycji targów.

Projekt również pokazał, że nawet Polskie przedsiębiorstwa nie odstają od standardów międzynarodowych i są w stanie chronić środowisko na zbliżonym poziomie do norm zachodnich.

Działania projektu zostały sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 2008-06-16.............................................................................................


    Poradnik na temat odnawialnych źródeł energii         


Przestawiamy Państwu poradnik na temat odnawialnych źródeł energii. Jest to opracowanie autorstwa ekspertów z tej dziedziny, zawierające praktyczne wskazówki dotyczące sposobów wykorzystania czterech rodzajów OZE.

Mamy nadzieję, że publikacja stanie się przydatnym źródłem informacji dla osób planujących inwestycje związane z energią odnawialną, a wiedza w niej zawarta pozwoli na właściwe wdrożenie technologii wytwarzających zieloną energię i jednocześnie zmniejszy koszty jej pozyskiwania.


„Energia odnawialna. Jak z niej korzystać.pdf” (1MB)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.

Ostatnia aktualizacja: 2007-11-07.............................................................................................


    Konkurs dla samorządów         


1 września rozpocznie się druga edycja europejskiego konkursu Energy Trophy. Samorządy mogą zgłaszać budynki wykorzystywane do celów biurowych. Celem konkursu jest oszczędzanie energii poprzez zmianę zachowań pracowników.

W związku z sezonem wakacyjnym nastąpiło przesunięcie daty rozpoczęcia konkursu. Jego druga edycja rozpocznie się oficjalnie 1 września 2007r. Nadal trwa rekrutacja uczestników konkursu. Zgłaszając swój udział do 16 lipca, można otrzymać nieodpłatnie urządzenie monitorujące zużycie energii.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które posiadają budynek wykorzystywany do celów biurowych. Dla danego budynku zużycie energii elektrycznej i cieplnej powinno być mierzalne i udokumentowane również za okres ostatnich 2-3 lat.

W pierwszej rundzie konkursu, w latach 2004-2005, uczestniczyło 38 przedsiębiorstw i instytucji z sześciu krajów. W tym czasie wprowadziły one szereg działań, które pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii średnio o 7 proc. w ciągu roku. Zwycięzca konkursu uzyskał oszczędności rzędu 30 proc. w ciągu roku.

1 września 2007 roku rozpoczyna się druga edycja konkursu, w której - jak przewidują organizatorzy - weźmie udział około 450 przedsiębiorstw i instytucji z 18 krajów.

Nagrodę otrzyma to przedsiębiorstwo, które zaoszczędzi najwięcej energii w jednym budynku administracyjnym (biurowym) w ciągu jednego roku, poprzez zmianę zachowań pracowników. Dopuszczalne będą niewielkie, nisko-kosztowe działania, jak wprowadzenie energooszczędnych żarówek, regulatorów, przeprowadzenie małych audytów. Nie można będzie natomiast przeprowadzać działań renowacyjnych czy termomodernizacyjnych.

Przewidywane są atrakcyjne nagrody w wielu kategoriach, między innymi:
- najwyższa procentowo wartość zaoszczędzonej energii na poziomie europejskim,
- najwyższa procentowo wartość zaoszczędzonej energii w poszczególnych krajach,
- najbardziej efektywny program informacyjny / kampania promocyjna motywująca pracowników do oszczędność energii biurze.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali zamykającej część konkursową w Brukseli.

Warunki udziału w konkursie oraz więcej informacji na jego temat można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu www.energyoffice.org.

Źródło: PAP Samorządowy


Ostatnia aktualizacja: 2007-07-25.............................................................................................


    Broszura „Kształtowanie gospodarki odpadami w gminie”         


Przestawiamy Państwu książkę dotyczącą kształtowania gospodarki odpadami na poziomie gmin. Jest to opracowanie autorstwa pracowników naukowych z Politechniki Białostockiej zawierające wskazówki jak należy projektować i zarządzać gospodarką odpadami oraz opisujące ekologiczne metody składowania i unieszkodliwiania odpadów.

Mamy nadzieję, że publikacja stanie się przydatnym źródłem informacji dla gmin planujących inwestycje związane z gospodarką odpadami, a wiedza w niej zawarta pozwoli na efektywne ekonomicznie prowadzenie gospodarki odpadami.

„Kształtowanie gospodarki odpadami w gminie” (3,27MB)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.

Ostatnia aktualizacja: 2007-07-25.............................................................................................


    Zmień sprzedawcę energii na tańszego         


Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca energii ma możliwość wyboru sprzedawcy energii. Możliwa zatem staje się sytuacje, że do gospodarstwa domowego na Podlasiu energię elektryczną dostarczać będzie krakowski Enion czy gdańska Energa. To kwestia naszego wyboru, natomiast sprawami dostawy zajmie się lokalny dystrybutor.

Jak się odbywała sprzedaż energii elektrycznej dotychczas?

Każdy posiadacz mieszkania czy domu miał umowę na dostawę energii z zakładem energetycznym. Zakres umowy obejmował dwie usługi: zakup oraz dostawę energii elektrycznej. Umowa z jednym podmiotem nie dawała możliwości rozdzielenia ww. usług, przez co byliśmy skazani na z góry ustaloną przez nasz zakład energetyczny stawkę za 1 kWh.

Na czym polega zmiana?
Od 1 lipca możemy wybrać sprzedawcę energii z terenu całej Polski. Oznacza to, że kupować energię będziemy od wybranego sprzedawcy, a dostarczy ją nam nasz zakład energetyczny lub wydzielony z niego podmiot zajmujący się wyłącznie obrotem energią. W praktyce wygląda to następująco: obecnie energię kupujemy i ją nam dostarcza sprzedawca z urzędu, czyli nasz zakład energetyczny. Mamy z nim podpisaną /b>umowę kompleksową obejmującą zakresem sprzedaż energii oraz jej dostawę. Jeżeli zdecydujemy się na wybór innego sprzedawcy energii, wówczas czekają nas następujące działania:

Krok 1: Zawieramy umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą – ważne, żeby nowa umowa wchodziła w życie w dniu wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą.
Możemy zawrzeć umowę kompleksową z nowym sprzedawcą energii, wówczas sprzedawca podpisze umowę z dystrybutorem energii w naszym imieniu i na naszą rzecz.

Krok 2: Wypowiadamy umowę sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą energii – jeżeli jesteśmy związani umową kompleksową, wypowiedzenie skutkuje również na dostawy energii.

Krok 3: Zawieramy nową umowę na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z zakładem energetycznym (jeżeli nie zawarliśmy umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii). Umowa może byś zawarta na czas nieokreślony, więc kolejna zmiana sprzedawcy energii nie będzie wymagała zawierania nowej umowy dotyczącej usługi dystrybucji. W umowie wskazany zostanie wybrany przez nas nowy sprzedawca energii.

Krok 4: Powiadamiamy dystrybutora energii (zakład energetyczny) o zawarciu nowej umowy ze sprzedawcą energii.

Krok 5: Dostosowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego – potrzebę wprowadzenia zmian oraz koszty poniesie właściciel układu, czyli dystrybutor.

Krok 6: Odczyt licznika i rozliczenie końcowe – odbywać się będzie ze starym sprzedawcą energii elektrycznej – zakładem energetycznym.

Czy warto zmieniać sprzedawcę energii?

Jeżeli zakupimy energię tańszą o 10% od dotychczasowej ceny, odczujemy 4-5% spadek kosztów energii w cyklu rocznym. W przeciętnym gospodarstwie domowym, gdzie średnie zużycie energii rocznie wynosi ok. 1950 kWh, oszczędność wyniesie ok. 40 zł rocznie. W przypadku osób wykorzystujących energię do ogrzewania mieszkań, oszczędności wyniosą ok. 290 zł rocznie.
Ostatnia aktualizacja: 2007-07-19.............................................................................................


    Projekt „Zielona energia na Podlasiu”         


Podlaska Agencja Zarządzania Energią działająca przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Zielona energia na Podlasiu”. Projekt jest współfinansowany z Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.

Projekt jest kolejnym wydarzeniem w prowadzonej przez PAZE od 4 lat kampanii promującej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim. Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Podlasia korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz ich ponownego wykorzystania, w tym na cele energetyczne. Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego, którym zależy na zachowaniu walorów przyrodniczych w możliwie nienaruszonym stanie.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania promująca odnawialne źródła energii za pomocą Internetu. Dodatkowo ukaże się dodatek o odnawialnych źródłach energii
w lokalnej gazety. Czytelnicy i użytkownicy Internetu zapoznają się z informacjami na temat poszczególnych źródeł energii odnawialnej oraz sposobami ich wykorzystania. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają przewodnik na temat wdrażania systemów gospodarki odpadami opracowany przez doświadczonych teoretyków i praktyków w dziedzinie gospodarki odpadami. Podsumowaniem projektu będzie konferencja na temat kierunków rozwoju energetyki na terenie województwa podlaskiego.

Promocja odnawialnych źródeł energii jest istotnym działaniem w świetle opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 10 stycznia 2007 r. dokumentu „Energy for a Changing World”. Komisja wskazuje potrzebę zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podkreślając potrzebę rozwoju energetyki wiatrowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”


Ostatnia aktualizacja: 2007-04-20.............................................................................................


    Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego”         


Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego” została przygotowana przez teoretyków i praktyków z zakresu odnawialnych źródeł energii i stanowi kompendium wiedzy o ich wykorzystaniu w województwie podlaskim. Jest to pierwsza publikacja traktująca o odnawialnych źródłach energii w kontekście potrzeb całego województwa podlaskiego.

Wersja drukowana broszury jest dostępna w siedzibie Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią w Białymstoku, ul. Starobojarska 15.

„Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego” (2,47MB)

Publikacja powstała w ramach projektu „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska” realizowanego dzięki wsparciu z programu Unii Europejskiej Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Ostatnia aktualizacja: 2006-12-22.............................................................................................


    Projekt „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska”         


Podlaska Agencja Zarządzania Energią wchodząca w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zakończyła realizację projektu „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska” (okres realizacji projektu 01.01.2006 – 31.08.2006). Projekt finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Phare 2003.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców województwa podlaskiego na temat ochrony środowiska, a w szczególności wskazanie korzyści wynikających z właściwie zorganizowanej gospodarki odpadami, wykorzystania odpadów na cele energetyczne oraz tworzenia partnerstw opartych na wspólnym interesie lokalnych społeczności. Adresatami projektu byli mieszkańcy województwa podlaskiego, a w szczególności władze i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele: organizacji pozarządowych, administracji publicznej, parków narodowych i krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.

Cel projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

1. Organizacja cyklu 4 seminariów dotyczących termomodernizacji, gospodarki odpadami i wykorzystania odpadów na cele energetyczne
http://www.paze.pl/index.php?id=1&view=1016,

2. Organizacja konferencji dotyczącej partnerstwa publiczno – prywatnego
http://www.paze.pl/index.php?id=1&view=1016#58,

3. Publikacja broszury pt.: „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego” w nakładzie 1000 egzemplarzy oraz zamieszczenie w wersji elektronicznej na stronie www.paze.pl
http://www.paze.pl/index.php?id=5,

4. Cykl 10 audycji radiowych na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Emisja audycji radiowych odbyła się w dniach 15.05 – 19.05.2006 r. i 22.05 – 26.05.2006 r. Audycje zostały nagrane i wyemitowane we współpracy z Polskim Radiem Białystok S.A.

Partnerem projektu była Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku. Obie organizacje współpracowały już przy realizacji projektu pt. „Odnawialne źródła energii w powiecie hajnowskim – inwentaryzacja, wykorzystanie” finansowanym ze środków Global Environment Facility.

Dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Kulikowski, tel. 085 740 86 81,
e-mail: kulikowski@pfrr.bialystok.pl

Projekt był realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”


Ostatnia aktualizacja: 2006-12-22.............................................................................................


    Ziarno zbóż jako paliwo         


O wykorzystaniu ziarn zbóż jako paliwa można przeczytać tu

Ostatnia aktualizacja: 2005-10-11.............................................................................................


    „Jeśli nie węgiel to…co? - kilka słów na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Podlaskiego”         


Prawodawstwo UE dość szczegółowo reguluje kwestie dotyczące energetyki. Dotyczy to zarówno zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej jak i sposobów jej wytwarzania. Cześć tych przepisów odnosi się do wykorzystania alternatywnych wobec paliw kopalnych tzw. odnawialnych źródeł energii. Chodzi tu zwłaszcza o źródła wykorzystujące energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy, a także energię kinetyczną płynącej wody i wewnętrzne ciepło Ziemi. Do cech charakterystycznych OZE należy przede wszystkim to, że: są praktycznie niewyczerpalne, ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych, mogą dostarczać energii we wszystkich formach (cieplna, elektryczna, paliwa silnikowe), koszt paliwa (wiatr, woda, energia słoneczna, czy ciepło Ziemi) jest zerowy, z reguły nie zanieczyszczają środowiska. Przy obecnym poziomie cywilizacji technicznej za odnawialne źródło energii można w pewnym sensie uznać także tę część odpadów komunalnych i przemysłowych, która nadaje się do energetycznego przetworzenia, zwłaszcza tworzywa sztuczne. Obecnie udział tych źródeł w bilansie energetycznym Polski jest minimalny i nie przekracza 1% (wg niektórych szacunków 2, 5%).

Opracowana w listopadzie 1997 r. przez Komisję Europejską tzw. "Biała Księga Energetyki Odnawialnej" założyła dwukrotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Unii Europejskiej do roku 2010 (do poziomu 12%
w zaspokajaniu zapotrzebowania UE na energię pierwotną). By go osiągnąć, każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do wyznaczenia minimalnego procentowego udziału energii zyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie krajowym. Przyjęta przez Sejm RP strategia rozwoju energetyki odnawialnej stanowiąca dpowiedź na zalecenia zawarte w Białej Księdze zakłada, że udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo - energetycznym kraju do roku 2010 sięgnie 7,5%.

Oprócz sprostania ogólnym zaleceniom, po 1 maja tego roku Polska stanęła przed koniecznością wdrożenia konkretnych rozwiązań systemowych i technicznych. Ich skutki będą dczuwalne nie tylko na poziomie centralnym, ale także na poziomie województw, poszczególnych gmin, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, zakładów komunalnych i firm zajmujących się wytwarzaniem energii bądź gospodarką surowcami, które mogą być wykorzystywane do jej produkcji. Obecna sytuacja ma cechy okresu przejściowego.
W styczniu 2005 roku czeka nas bowiem kolejna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która w szerszym niż do tej pory stopniu uwzględni postanowienia Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz Dyrektywy 2003/54/WE z 26 czerwca 2003 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Coraz większego znaczenia nabierać również będzie handel emisjami, który z pewnością będzie wywoływał wzrost popytu na biomasę.

Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to zakres widocznych zmian na rynku energii i paliw odnawialnych nie jest jeszcze zbyt wielki. Niektóre gminy przymierzają się do unowocześnienia systemów zaopatrzenia w energię znajdujących się na ich terenie, wzbogacając je o obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, prywatni przedsiębiorcy ostrożnie badają możliwości prowadzenia upraw roślin energetycznych, powstają pierwsze firmy, które sondują rynek związany z handlem zrębkami, przerobem i dostawami paliw powstałych na bazie odpadów komunalnych. Duże firmy energetyczne antycypując zmiany przepisów próbują określić, jakie innowacje technologiczne (jest to już etap poszukiwania konkretnych rozwiązań technicznych i urządzeń) muszą wprowadzić, aby wprowadzić współspalanie biomasy i odpadów w tradycyjnych kotłach węglowych. Mamy więc do czynienia ze stanem wyczekiwania i przyglądania się temu, co przyniesie najbliższa przyszłość. Kształtować ją będą, z jednej strony - dostępność funduszy unijnych możliwych do wykorzystania na inwestycje związane z energetyką, z drugiej- siła, z jaką państwo będzie egzekwować unijne dyrektywy i założenia przyjęte w strategii rozwoju polskiej energetyki. O tym, że dzieje się to nie zawsze z jednakową mocą świadczy choćby, w praktyce martwy, zapis o konieczności opracowywania przez gminy założeń do planów zaopatrzenia w ciepło i w energię elektryczną.

Jaka będzie przyszłość energetyki odnawialnej na terenie województwa podlaskiego? Jednej rzeczy możemy być pewni - zgodnie z wytycznymi UE będzie wzrastał udział paliw odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła przez duże firmy energetyczne. Prawo energetyczne, już teraz, wskazuje na obowiązek zakupywania przez zakłady energetyczne określonej ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wytwórcy energii, widząc w tym sposób na zagwarantowanie zbytu na swoje produkty – a przynajmniej tę ich część, którą musi od nich (bo ma taki ustawowy obowiązek) zakupić dystrybutor energii elektrycznej, prowadzą analizy i prace zmierzające do zmodyfikowania swoich procesów technologicznych, tak aby w kotłach węglowych można było spalać miał węglowy zmieszany ze zrębkami, wstępnie posegregowanymi odpadami komunalnymi bądź paliwami będącymi ich pochodnymi. Nie mogą przy tym ograniczać się tylko do wyboru urządzeń czy metod-sprawą najtrudniejszą jest wypracowanie modelu współpracy wszystkich zainteresowanych stron - od władz samorządowych, w których gestii pozostają zakłady utylizacji odpadów komunalnych, nadleśnictwa zarządzające zasobami drewna opałowego i zrębków, po firmy zajmujące się oczyszczaniem miasta bądź obrotem paliwami odnawialnymi.

W obecnej sytuacji w kontekście naszych lokalnych uwarunkowań należy wskazać w tym momencie na dwie na dwie kwestie: w najbliższych latach należy spodziewać się coraz większego nacisku na redukcję liczby odpadów komunalnych i konieczność ich zagospodarowywania nie na drodze prostego składowania poprzedzonego mniej lub bardziej dokładną, wieloetapową segregacją, ale takiej organizacji systemów ich zbiórki i selekcji, który umożliwi wytwarzanie z nich energii elektrycznej i ciepła, bądź przetwarzania na półprodukty wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych lub w przemyśle chemicznym . Stanowi to chyba jedyną racjonalną alternatywę w stosunku do innej dostępnej metody przeróbki, jaką jest kompostowanie. Konieczność takiego sposobu zagospodarowania odpadów wynika bowiem pośrednio z dyrektywy Unii Europejskiej 99/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Stwierdza ona m. in., że:

1.W okresie nie dłuższym niż 5 lat (liczonych od roku 2001, dokładną datę graniczną określa dyrektywa) kierowane na składowiska odpady komunalne, które ulegają biodegradacji, muszą zostać zredukowane do 75% (wagowych) całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku, lub w ostatnim roku poprzedzającym rok 1995, dla którego są osiągalne standaryzowane dane EUROSTATU;
2.W okresie nie dłuższym niż 8 lat (sposób liczenia- j.w.), kierowane na składowiska odpady komunalne, które ulegają biodegradacji, muszą zostać zredukowane do 50% (wagowych) całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku, lub w ostatnim roku poprzedzającym rok 1995, dla którego są osiągalne standaryzowane dane EUROSTATU;

Dodatkowo, uzgodniona niedawno przez Parlament Europejski i radę Ministrów UE dyrektywa o odpowiedzialności za skażenie środowiska przez przedsiębiorstwa według zasady "truciciel płaci". (dotyczy to skażenia wód, strat poczynionych w gatunkach chronionych i naturalnym środowisku, a także skażenia gruntów) pokazuje ogólny kierunek zmian zachodzących w gospodarce odpadami komunalnymi. Mówiąc kolokwialnie: tradycyjne metody polegające na usypywaniu piramid złożonych ze śmieci wytwarzanych przez gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe w ciągu kilku najbliższych staną się na tyle kosztowne i obłożone różnorakimi sankcjami finansowo-prawnymi, że wymusi to wdrożenie innych metod ich przerobu, a produkcja energii w oparciu o odpady komunalne stanie się praktycznie jedyną możliwą do wykorzystania alternatywą.

Należy to potraktować jako wskazówkę dla inwestorów poszukujących nowych obszarów działalności: odpady komunalne - ich zbiórka, przetwarzanie, utylizacja, logistyka związana z ich dostarczaniem już wkrótce może stać się źródłem dość pokaźnych zysków, a już teraz stanowi obszar, na którym występuje nasilona walka o rynek W skali województwa podlaskiego istniejąca ilość odpadów pozwala na powstanie maksymalnie dwóch- trzech dużych instalacji, w których odpady komunalne będą przetwarzane na energię elektryczną, cieplną, bądź inne paliwa (gaz syntezowy, etanol, itp.). Powstanie choćby jednej z nich spowoduje kolosalne zmiany w sposobie, w jaki obecnie traktowane są takie odpady.
Z niechcianego balastu i masy, która po prostu jest przysypywana warstwą ziemi staną się cennym i poszukiwanym surowcem energetycznym, a moce przerobowe takiego obiektu mogą mieć efekt w postaci powstania firm dostarczających odpady z miejsc nieraz odległych od miejsca działania instalacji.

Jest tylko kwestią czasu kiedy - w postępie logarytmicznym - rosnąć będzie również zapotrzebowanie na inne paliwa, które w świetle Prawa energetycznego i stosownych rozporządzeń są uznawane za odnawialne źródła energii, tak cenne z punktu widzenia energetyki zawodowej. Chodzi tu zarówno o susz leśny i zrębki będące w gestii nadleśnictw jak i rośliny energetyczne pochodzące ze specjalnych upraw. Jeśli chodzi o te ostatnie, to opis sytuacji można zamknąć jednym zdaniem: w naszym regionie nie ma liczących się upraw, upraw bo nie ma odbiorców, a nie ma odbiorców, bo nie ma upraw. Te które istnieją można uznać za działalność quasi hobbistyczną.

Duży wpływ na obraz sytuacji panującej w energetyce na terenie Podlasia ma też aktywność gmin. Dla wielu z nich kwestię priorytetową stanowią - czemu, wobec wieloletnich zaniedbań w tych obszarach naprawdę trudno się dziwić- są budowa systemów kanalizacyjnych, czy dróg, ale już nie kosztownych obiektów związanych z energetyką czy rozwijaniem upraw roślin energetycznych. Z ankiety przeprowadzonej w kwietniu br. przez Podlaską Agencję Zarządzania Energią wynika, że większość gmin na terenie Podlasia nie dysponuje założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło i w energię elektryczną a, co za tym idzie, większego rozeznania swoich potrzeb i możliwości związanych z rozwojem energetyki, mimo, że prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek opracowania takich założeń. Nie chodzi tu o to, aby ganić za to gminy, które dysponują przecież szczupłymi nieraz budżetami i z ledwością wygospodarowują środki na realizację najbardziej pilnych zadań. Chodzi tu raczej o zachęcenie do bardziej perspektywicznego traktowania przez wójtów i burmistrzów spraw związanych z energetyką. W sytuacji, w której gminy będą chciały realizować inwestycje związane z energetyką, bez względu na to, czy będą one prowadzone w oparciu o fundusze strukturalne, pieniądze pochodzące z WFOŚ, Ekofunduszu czy z kieszeni prywatnego inwestora brak takich dokumentów może być poważną przeszkodą, która poważnie utrudni proces inwestycyjny, nie mówiąc już o oczywistym zmniejszeniu szans na skuteczne ubieganie się o środki na takie przedsięwzięcia. Marginalne traktowanie tych spraw przez władze samorządowe jest równoznaczne z obniżaniem atrakcyjności inwestycyjnej obszaru gminy czy miejscowości. Z naszych obserwacji wynika, że z dnia na dzień wzrasta liczba firm z branży energetycznej, które penetrują teren naszego województwa w poszukiwaniu możliwości inwestowania na naszym terenie. Nie trudno zgadnąć, że o wiele większy „magnes” stanowić będą te gminy, które zaoferują inwestorom najlepsze możliwe warunki, w tym klarowną sytuację formalno- prawną rozumianą jako solidnie przygotowane założenia do wyżej wspomnianych planów zaopatrzenia.

PAZE jako instytucja nie rości sobie prawa do snucia zbyt dalekowzrocznych wizji i planów. Na podstawie naszych kontaktów z osobami, które mają już pierwsze doświadczenia związane z odnawialnymi źródłami energią można jedynie, na zakończenie, pokusić się o kilka wniosków czy raczej podpowiedzi.

Co warto robić czekając na wyklarowanie się sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii? Z pewnością warto zainteresować się roślinami energetycznymi, pamiętając, że oprócz wierzby istnieje cała gama innych roślin nadających się do spalania, które rosną w naszym klimacie, takich jak rodzime trawy łąkowe, które mogą produkować rocznie od 1,5 do 4,5 tony /ha celulozy, (tu ciekawostka: 40-letni bór sosnowy produkuje zaledwie około 1t/ha tej energetycznej substancji), topinambór czy malwa pensylwańska. Nie zapominajmy, że spore walory energetyczne ma ziarno owsa (instalacja wykorzystująca jako paliwo ziarno tej rośliny działa już w Polsce w gminie Miechów-woj. małopolskie) czy rośliny bagienne występujące obficie w na terenie parków narodowych: Narwiańskiego i Biebrzańskiego Warto organizować się grupy producencie, warto też pamiętać o kwestiach związanych
z logistyką: pewną sztuką jest hodowla roślin energetycznych, ale sztuką jeszcze większą jest ich zebranie i transport. W polskich realiach ciągle nie dysponujemy specjalistyczną maszyną do zbioru wierzby energetycznej ani systemem dróg, który zapewniałby sprawny odbiór biomasy pozyskiwanej na terenach wiejskich, nieraz na gruntach podmokłych. Należy zastanowić się, czy w naszych warunkach, w których prywatnych inwestorów nie stać na nowoczesne i wydajne turbiny wiatrowe warto – zwłaszcza w gminach gdzie większość jej mieszkańców czerpie dochody z agroturystyki warto psuć krajobraz-stanowiący jeden z największych walorów naszego województwa używanymi przestarzałymi turbinami wiatrowymi demontowanymi w Europie Zachodniej z powodu kontrowersji, które tam budzą i przywożonymi do Polski w ramach prywatnego importu przez osoby, które nie zawsze są zorientowane we wszystkich subtelnościach związanych z opłacalnością lokowania tego typu inwestycji?

Warto pamiętać o wspomnianych w tym artykule dyrektywach unijnych związanych z odpadami komunalnymi. Powtórzmy-odpady komunalne już za chwilę będą traktowane nie jak kłopotliwy zbiór bezużytecznych substancji i przedmiotów, ale jako wartościowe paliwo energetyczne.

I rzecz ostatnia, może banalna, ale w świetle tego, co czasami można zaobserwować na terenie naszego kraju chyba warto żeby i to zdania znalazło się w zakończeniu niniejszego tekstu: turbiny wiatrowe powinny powstawać tam gdzie rzeczywiście wieje wiatr, kotłownie na zrębki - tam gdzie lokalnie istnieje stała dostępność tego paliwa, a spalarnie odpadów - tam gdzie rzeczywiście występują one w odpowiedniej ilości.

Słowem: zanim rozpoczniemy jakąkolwiek inwestycję związaną z energetyką sprawdźmy jej faktyczną przydatność i starajmy się, aby przynosiła one rzeczywisty pożytek mieszkańcom naszego województwa.

Piotr Szutkiewicz


Ostatnia aktualizacja: 2004-10-15.............................................................................................


Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna